Giải pháp quản lý năng lượng

  • Cung cấp các giải pháp tổng thể về xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng.
  • Tư vấn lấy chứng chỉ hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.
  • Cung cấp dịch vụ đại diện quản lý năng lượng.

Lợi ích doanh nghiệp

  • Giảm chi phí điều hành và sản xuất thông qua thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thiết bị.
  • Nâng cao nhận thức của nhân viên về tiết kiệm năng lượng, khuyến khích việc áp dụng các tập quán tốt về năng lượng.
  • Giúp doanh nghiệp đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên để áp dụng các công nghệ mới hiệu quả năng lượng.
  • Có tính tương thích cao và hỗ trợ các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001.
  • Góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
  • Đảm bảo việc tuân thủ các luật định về năng lượng.